Dovoz tovaru

Služby odbavenia dovozu | IM&EX

S dovozom tovaru zo zahraničia vzniká pre podnikateľský subjekt enormné množstvo povinností súvisiacich s colnou a štatistickou dokumentáciou. V tomto ohľade je potrebné sa spoľahnúť na etablovanú spoločnosť, ktorá vypracovanie dokumentácie zrealizuje. Colné konanie pri dovoze pre vás zabezpečí spoločnosť IM&EX, spol. s r.o. pôsobiaca priamo alebo v zastúpení na celom území Slovenska. Viac ako 20-ročné skúsenosti spoločnosti IM&EX sú zárukou, že dovozné konanie prebehne bez komplikácií.

Dovoz tovaru a colná dokumentácia

Pri dovoze tovaru z tretích krajín do krajín Európskeho spoločenstva ste povinní túto skutočnosť ohlásiť colnému úradu. Táto povinnosť sa týka všetkého tovaru. Počas colného konania vás čaká celý rad administratívnych krokov, ktoré za vás zrealizujeme. Eliminujte chyby v colnom vyhlásení a obráťte sa na IM&EX vždy, keď dovážate tovar z tretích krajín.

Kontaktujte nás

Výhody

Skúsenosti hovoria za všetko

Správne zrealizované colné konanie pri dovoze je zárukou, že sa vyhnete rôznym chybám, ktoré môžu počas procesu nastať. Dané chyby často vedú k časovej a finančnej strate. Spoločnosť IM&EX sa zaoberá colnou a právnou problematikou importu i exportu už 20 rokov. Počas nášho pôsobenia sme pomohli stovkám spoločností, ktoré obchodujú v rámci krajín EÚ a celého sveta.

Dostupnosť po celom Slovensku

Naše hlavné sídla sa nachádzajú v Bratislave a v Nitre. Dokážeme vám však pomôcť v rámci celého Slovenska. Široká sieť externých dodávateľských firiem je zárukou, že naše služby budete mať po ruke v rôznych kútoch Slovenska. Obráťte sa na IM&EX a využite možnosť bezplatných poradenských služieb pre našich klientov.

Korektné jednanie a rýchlosť

Čas sú peniaze, a preto dokážeme v rámci našich služieb vypracovať colnú dokumentáciu ešte pred dovozom tovaru. Týmto spôsobom sa skracuje kompletné colné jednanie. Elektronická komunikácia celý proces ešte viac zrýchľuje. S každým klientom vždy jednáme korektne a na profesionálnej úrovni.

Iné služby

Vypracovanie colného vyhlásenia, spracovanie žiadostí a podkladov pre príslušné úrady, elektronické colné konanie v dovoze

Správne colné konanie pri dovoze a poradenstvo v kompletnej colnej problematike

Vystavenie CMR podľa noriem Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave

Registrácia vašej spoločnosti v systému EORI – pomoc so získaním registračného čísla EORI potrebného pri komunikácii s colnou správou počas colného konania pri dovoze

Zastupovanie klientov voči ostatným orgánom štátnej správy vystupujúcim v colnom konaní - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS), Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky(ÚKSUP), Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Osvedčenia o pôvode tovaru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Účasť deklarantov pri colnom konaní mimo colný priestor

Kompletné spracovanie a podanie INTRASTAT-SK

Elektronické podanie a spracovanie karnetu TIR (medzinárodný tranzitný doklad platný v prípade dovozu v krajinách dohovoru TIR)

Ostatné služby s ohľadom na špecifické požiadavky klientov pri dovoze tovaru zo zahraničia

FAQ

1. Ktoré colné doklady sú potrebné pre colné konanie pri dovoze?

Dokumenty potrebné pre colné konanie pri dovoze sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a druhu tovaru, ktorý dovážate:

  • Obchodná faktúra;
  • Dopravný list (CMR , B/L, AWB);
  • Certifikáty o pôvode (pre niektoré tovary a využitie prípadných úľav od cla);
  • Ďalšie dokumenty v závislosti od povahy tovaru;
  • Certifikáty, licencie a povolenia (pre určité druhy tovaru).
Pre dovoz potravín a poľnohospodárskych produktov sa môžu vyžadovať zdravotné a fytosanitárne certifikáty, ktoré potvrdzujú, že tovar spĺňa stanovené normy. Tieto požiadavky sa môžu meniť v závislosti od krajiny a typu tovaru.
2. Aký je postup pre colné konanie pri dovoze tovaru cez hranice EÚ?

Všeobecný postup, ktorý môžete očakávať pri dovoze tovaru do krajín EÚ:

  • Registrácia ako dovozca;
  • Deklarovanie tovaru;
  • Colná kontrola;
  • Platba colných poplatkov;
  • Prepustenie tovaru do daného colného režimu.
3. Kedy a ako sa platia colné poplatky pri dovoze tovaru do EÚ?
Colné poplatky pri dovoze tovaru do EÚ sa platia v rámci colného konania a pred uvoľnením tovaru do daného colného režimu. Platba sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu.

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť