Vyvoz tovaru

Služby vyvoz tovaru | IM&EX

Obchodovanie s firmami, ktoré podnikajú v zahraničí je často spojené s vývozom tovaru. Podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a právnych noriem Európskej únie podlieha vývoz tovaru mimo EÚ povinnosti colného konania. Pri vývoze tovaru je nutné predložiť správne vyplnené dokumenty. Prejsť colným konaním je pre laika problematické a vedie k chybovosti počas vyplnenia príslušných dokumentov. S kompletnou colnou problematikou a celým procesom colného konania vám pomôže naša spoločnosť IM&EX.

Kontaktujte nás

Výhody

Naše služby sú transparentné a ceny konkurenčné. Pred spoluprácou vás presvedčí kalkulácia o tom, že služby našej spoločnosti IM&EX sú pre vašu firmu výhodné. Nielen cena je smerodajná, a preto získajte aj nasledujúce výhody využitia služieb IM&EX:

Profesionálny a skúsený tím

Spoločnosť IM&EX sa na trhu sprostredkovania colného konania pri importe a exporte pohybuje už 20 rokov. Za toto obdobie sme získali stovky spokojných klientov, ktorí denne pribúdajú. O ich spokojnosť sa stará tím plne vyškolených odborníkov. Neustále vzdelávanie a účasť na školeniach sú zárukou erudovaných služieb.

Colné a daňové poradenstvo

Pre našich klientov sme k dispozícii počas colného konania a tiež v oblasti poradenstva. Klientom poskytujeme bezplatné colné poradenstvo, vŕatane vývozu tovaru a odpočtu DPH. Klienti sa vďaka nám rýchlo zorientujú a proces vývozu prebehne hladko. Naše zameranie je široké, a preto vám poradíme nielen s colnými predpismi, ale tiež s možnosťami odpočtu dph a oslobodenia od daňovej povinnosti.

Šetrenie času a peňazí

Vďaka širokej sieti pobočiek po celom Slovensku sú naši pracovníci dostupní v rôznych lokalitách. Nemusíte cestovať stovky kilometrov, strategicky sme umiestnili naše poradenské tímy do všetkých oblastí Slovenska. Chceme vám ušetriť čas i peniaze, takže dokážeme colné dokumenty pripraviť vopred. Vyhnete sa zdržaniu na hraniciach a chybovosti dokumentov.

Iné služby

Tranzit (Transit)

Kompletné zastupovanie v colnom a správnom konaní

Služby s ohľadom na vývoz tovaru

Registrácie klientov v systéme EORI

Vystavenie medzinárodného nákladného listu (CMR)

Všetky individuálne služby podľa požiadaviek klienta

Poradenstvo v oblasti colnej problematiky

Účasť deklarantov na colných konaniach mimo colného priestoru

Vybavovanie písomných žiadostí a podkladov

Zastupovanie klientov voči ostatným orgánom štátnej správy vystupujúcim v colnom konaní - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS), Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky(ÚKSUP), Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Vydanie karnetu TIR + elektronické podanie a spracovanie na colnom úrade

Vydanie CoO (Certifikát o pôvode) a jeho potvrdenie Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK)

FAQ

1. Kedy môžem uplatniť oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru a aký je postup pre vrátenie DPH pri vývoze totvaru do EÚ?

Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru sa môže uplatňovať v prípadoch, keď sú splnené určité podmienky:

  • Oslobodenie od DPH sa vzťahuje na tovary, ktoré sú určené na vývoz mimo územia EÚ.
  • Na dokladovanie vývozu je potrebný dostatočný dôkaz. Väčšinou je to exportná colná deklarácia, ktorá preukazuje, že tovar opúšťa územie EÚ.
  • Vývozca musí byť registrovaný pre DPH a mať platné daňové identifikačné číslo.
  • Tovar musí byť preukázateľne predložený colnému úradu a colný úrad overí, že tovar opúšťa územie EÚ.
  • Tovar musí byť možné identifikovať a sledovať v procese vývozu.
2. Ktorý tovar si vyžaduje licencie alebo povolenia na vývoz?

Colné predpisy a požiadavky sa riadia vlastnými národnými a medzinárodnými zákonnými predpismi. Tu je niekoľko príkladov tovaru, ktorý by mohol vyžadovať licencie alebo povolenia na vývoz:

  • Zbraní a vojenského materiálu;
  • Produkty spojené so zdravím a bezpečnosťou (farmaceutické výrobky, chemikálie, léky, jedy a nebezpečné materiály);
  • Kultúrne dedičstvo a umelecké diela;
  • Biologický materiál (mikroorganizmy, genetický materiál alebo biologické vzorky);
  • Energetické suroviny (ropa, zemný plyn alebo urán).

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť