Сolná deklarácia

Colné odbavenie | Colno deklaračné služby

Colná deklarácia je proces, ktorý sa týka preclenia tovaru na území Slovenskej republiky. Je to dokument, ktorý je povinný predložiť do colno-deklaračného oddelenia finančnej správy SR každý, kto dováža alebo vyváža tovar cez hranice Slovenska do alebo z tretích krajín. Tento dokument obsahuje informácie o type tovarov, ich množstve a hodnote.  Slovensko ako člen Európskej únie je povinné dodržiavať colné práva a pravidlá stanovené EÚ. Colná deklarácia umožňuje úradom monitorovať obchod a zabezpečiť, že tovar, ktorý sa do krajiny dováža, spĺňa platný colný a daňový predpis a nepodlieha žiadnym obmedzeniam.  V prípade porušenia týchto predpisov, môžu úrady uplatniť sankcie a pokuty.

Vďaka colnej deklarácii sa zabezpečuje transparentnosť a regulácia cezhraničného obchodu a minimalizuje sa riziko nelegálneho a nebezpečného obchodu. Spoločnosť IM&EX, spol. s r.o. Vám pomôže a poradí v tomto procese a bude Vás sprevádzať pri dovoze a vývoze tovaru. Preclenie tovaru či zásielky je tak bezproblémové, logistika funguje načas a colno deklaračné služby môžete nechať plne na nás.

Kontaktujte nás

Výhody

Rýchlosť

V prípade poskytnutia colných dokumentov vopred sme schopní pripraviť dokumentáciu skôr, než tovar fyzicky dorazí na colnicu. Takto nevzniknú žiadne časové omeškania spojené s našimi službami.

Spoľahlivosť

Ako dcérska spoločnosť vačšej maklérskej spoločnosti., s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v obore a tímom profesionálov sme garanciou spoľahlivosti a spokojnosti našich zákazníkov.

Colná deklarácia Bratislava

Možnosť zastupovať fyzicky záujmy našich klientov na colných úradoch v Bratislave a Nitre.

Registrácia zdarma do systému EORI

Registrácia zdarma do systému EORI pre našich klientov.

Konzultácia vopred

Konzultácia vopred pre prípadné budúce dovozy nových komodít a možnosť prerokovať náklady pre objasnenie potenciálnej výšky poplatkov či obmedzení pre daný tovar.

Istota rýchlej komunikácie

Istota rýchlej komunikácie a konzultácie pre vaše prípadné otázky alebo požiadavky.

Colné služby

Vyvoz

Našich klientov sprevádzame počas celého procesu colného odbavenia pri vývoze tovaru a zabezpečujeme bezproblémové colné odbavenie.

Viac informácií →

Dovoz

Našich klientov sprevádzame počas celého procesu dovozu tovaru a postaráme sa o colné odbavenie zásielky bez komplikácií.

Viac informácií →

Iné služby

Kompletné zastupovanie v colnom a správnom konaní, registrácie klientov v EORI, vystavenie medzinárodného nákladného listu atď.

Viac informácií →

FAQ

1. Aké colné doklady sú potrebné pri dovoze tovaru do EÚ a vývoze tovaru z EÚ?
Na prepustenie tovaru do daného colného režimu je nutné podať colné vyhlásenie (ECV = elektronické colné vyhlásenie ) a ako dôkaz po prepustení do daného colného režimu dovoz alebo vývoz slúži JCD (jednotné colné vyhlásenie ).
2. Kedy sa začína colné konanie?
  • Colné konanie sa začína v okamihu, keď elektronicky podáte dovoznú alebo vývoznú deklaráciu colnému úradu v krajine, kde sa uskutočňuje dovoz alebo vývoz tovaru.
  • Návrh na prepustenie tovaru do colného režimu podáva deklarant prostredníctvom colného vyhlásenia.
  • Colné vyhlásenie sa podá na colnom úrade, ktorý je príslušný pre miesto, kde tovar bol predložený alebo sa má predložiť na colné konanie v súlade s colnými predpismi.
3. Ako sa počíta colný dlh?
Výpočet colného dlhu sa riadi colnými predpismi a zvyčajne zahŕňa nasledujúce kroky:

  • Určenie colnej hodnoty. Colná hodnota sa môže vypočítať rôznymi spôsobmi, vrátane fakturovanej hodnoty, transakčnej hodnoty, metódy približnej hodnoty a podobne.
  • Určenie colných sadzieb, ktoré sa vzťahujú na konkrétny druh tovaru.
  • Výpočet colných poplatkov prebieha na základe colnej hodnoty tovaru, ostatných nákladov ktoré sa vzťahujú na daný tovar a príslušných colných sadzieb.
  • Výpočet môže zahŕňať rôzne poplatky, ako sú dovozné clo, antidumpingové clo, spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty (DPH) a podobné .
  • Celkový výpočet colného dlhu sa vykonáva sčítaním colných poplatkov a daní.
Je dôležité dodržiavať príslušné colné predpisy a vyplniť colné dokumenty presne, aby sa zabránilo nesprávnemu výpočtu colného dlhu.

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť