Intrastat

Intrastat | IM&EX

Intrastat je systém, ktorý sa používa v rámci Európskej únie na sledovanie obchodu s tovarom medzi členskými krajinami. Získané dáta štatistický úrad Intrastat využíva na vypracovanie hospodárskych štatistík, ktoré monitorujú pohyb tovaru v rámci vnútorného trhu EÚ. Systém Intrastat bol zriadený v roku 1993 v súvislosti s vytvorením jednotného vnútorného trhu v rámci Európskej únie.

Štatistické údaje je zo zákona povinná predložiť úradu Intrastat každá právnická a fyzická osoba, ktorá:

  • obchoduje s tovarom v rámci EÚ
  • je registrovaná ako platca DPH na území Slovenska
  • prekročila hodnotu asimilačného prahu v rámci vývozu alebo dovoz

Kontaktujte nás

Hodnoty asimilačného prahu

Súhrnná hodnota asimilačného prahu sa ráta za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka. Hlásenie je nutné podať do 15 kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

Spravodajská povinnosť pre štatistický úrad Intrastat sa v rámci asimilačného prahu od roku 2023 pohybuje vo výške 1 000 0000 eur. Výška oslobodenia je rovnaká pre vývoz i dovoz tovaru. Asimilačné prahy nie sú rovnaké pre všetky podnikateľské subjekty. Asimilačné prahy su znížené pre subjekty podnikajúce v poľnohospodárstve a potravinárstve. Nižšie prahy oslobodenia majú podnikatelia, ktorí sa venujú chovu zvierat, pestovaniu plodín, poľovníctvu, výrobe potravín, tabakových výrobkov a nápojov, rybolovu a lesníctvu spolu s ťažbou dreva.

Ak je pre vás podávanie štatistík pre Intrastat príliš zložité a časovo náročné, nechajte všetko na nás. Intrastat, všetky podmienky podávania hlásení a rôzne iné procesy spojené s Intrastatom realizuje náš tím colných expertov.

Intrastat | IM&EX2

Iné služby

Vyvoz

Elektronické colné konanie vo vývoze.

Viac informácií →

Dovoz

Elektronické colné konanie v dovoze.

Viac informácií →

Iné služby

Poskytovanie záväzku ručiteľa - ručenie za colné dlhy a iné služby.

Viac informácií →

FAQ

1. Čo je intrastat?
Intrastat je systém zberu a spracovania štatistických údajov týkajúcich sa obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ). Každý podnik, ktorý vykonáva obchod s tovarom medzi členskými štátmi EÚ, je povinný poskytovať informácie o týchto obchodoch v rámci systému Intrastat. Údaje zahŕňajú informácie o množstve, hodnote, druhu tovaru a krajinách pôvodu a určenia.
2. Kedy sa začína povinnosť podávať Intrastat hlásenia?
Povinnosť podávať Intrastat hlásenia v rámci Európskej únie začína pre podniky vtedy, keď prekročia stanovený prah hodnoty tovaru, ktorý sa pohybuje medzi členskými štátmi EÚ. Tento prah sa môže líšiť v závislosti od krajiny EÚ a od roku na rok sa môže meniť v dôsledku zmien v právnych predpisoch a ekonomických podmienkach. Obvykle sa prahy stanovujú pre vývoz a pre dovoz zvlášť.
3. Musím podávať Intrastat hlásenie, ak môj obchod nepresahuje prah oslobodenia?
Krajiny EÚ vyžadujú podávanie Intrastat hlásení len vtedy, keď hodnota obchodu s tovarom prekročí stanovený prah oslobodenia. Ak vaše obchodné transakcie s tovarom nepresiahnu tento prah, nie ste povinní podávať Intrastat hlásenia.

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť